آشنایی با تجهیزات دیگ بخار

 

                                         پرشر سوئیچ

 

 

 

 

 

                مانومتر

 

 

 

 

 

 

 

 

                          آبنمای مغناطیسی