بازرسی از تجهیزات نصب شده در پروژه مس سونگون

بازرسی از تجهیزات نصب شده در پروژه مس سونگون

راه اندازی و بازرسی از تجهیزات نصب شده در پروژه مس سونگون ورزقان